Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krynkach w terminie od 11 października do 27 października 2021 r. w godzinach od 730 do 1530

Aby ubiegać się o środki na zakup sprzętu komputerowego do nauki dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR należy spełnić łącznie następujące warunki:

  1. Zamieszkiwać na terenie Gminy Krynki w miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. Być członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
  3. Złożyć :

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Oświadczenie o wyborze sprzętu.