Przedszkole – procedura bezpieczeństwa

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  zgodnej z wytycznymi MZ, GIS, MEiN

w roku szkolnym 2021/2022

Przedszkole w Krynkach w podwyższonym reżimie sanitarnym

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych godzinach.
 4. GRUPA PORANNA: 7.00– 7.10    lub  7.30 70.40 
 5. Kolejne GRUPY:  Oddział przedszkolny: 8.00 – 8.10      Starszaki: 8.00 – 8.10       Maluchy: 8.10 – 8.20 
 6. Dziecko od godziny 8.00 do 8.20 odbiera od rodzica nauczyciel/pomoc nauczyciela.
 7. Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić teren przy przedszkolu. Rodzice nie gromadzą się przy drzwiach do budynku przedszkola. Nie korzystają z placu zabaw.
 8. Odbieranie dzieci odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, ale nie wcześniej, czeka przed budynkiem przedszkola.
 9. Odbieranie dzieci z przedszkola BEZWZGLĘDNIE obowiązuje w godzinach: 12.50 – 13.00 lub w innych zgodnie ze złożoną deklaracją.
 10. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko wcześniej, powiadamia o tym telefonicznie wychowawcę (telefon do przedszkola 797198428)
 11. Nauczyciele, pracownicy, mieszkańcy budynku przy wejściu do budynku dezynfekują ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją używając środka dezynfekującego.
 12. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 13. Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.
 14. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (2 tygodnie września), rodzic może wejść do budynku przedszkola (z wyłączeniem sali zajęć)  z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego (zakrycie nosa i ust, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

W przypadkach uzasadnionych rodzice/opiekunowie mający potrzebę pilnego kontaktu ze szkołą zgłaszają się do sekretariatu, pod wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym tel. 857228648. Wówczas wchodzą na teren szkoły od ulicy Stary Dwór.

Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.