Wolontariat

 

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem SKW 

Koordynatorzy: Ewa Kopeć, Kamil Dzienisik, ks. Adam Bułatewicz

 

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach

Wstęp

   Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

§1

Postanowienia ogólne

Wolontariat – oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji, wykonane z własnej woli, bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariusza (SKW) jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, ma za zadanie reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Klub jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.

Opiekę nad SKW sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza. Koordynatorzy SKW zajmują się sprawami organizacyjnymi wolontariatu, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrekcją Szkoły.

§2

Cele i sposoby działania

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, kulturalnej i społecznej.
 4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej działalności poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami  i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 9. Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 10. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność.
 11. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami, a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
 12. Rozszerzenie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku poprzez inspirowanie do aktywnego spędzania czasu np. aktywna pomoc wolontariuszy w organizowaniu zajęć w świetlicy szkolnej oraz  w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.
 13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
 14. Pomoc w działaniach szkoły i wszystkich imprez szkolnych.
 15. Włączanie w akcje prowadzone przez inne organizacje oraz współpraca z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

§3

Obszary działania

 1. Aktywność Szkolnego Klubu Wolontariusza ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
 2. Szczegółowe działania Klubu ujęte są w planie pracy SKW.

§4

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność  w wolontariacie.
 3. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pozwoli wywiązać się   z obowiązków domowych.
 4. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności  i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 6. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
 8. Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych i godnie reprezentować swoją szkołę.
 9. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże zainteresowania pracą w Klubie Wolontariusza lub też nie będzie przestrzegał zasad Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza, zostanie skreślony z listy Wolontariuszy. 
 10. Członek SKW podpisuje zobowiązanie dotyczące akceptacji niniejszego regulaminu.

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla, której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§5

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Na czele Szkolnego Klubu Wolontariusza stoją koordynatorzy wolontariatu.
 2. Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza nadzoruje Dyrektor Szkoły.
 3. Nad Wolontariuszami opiekę oprócz koordynatorów sprawują chętni nauczyciele- opiekunowie.
 4. Koordynatorzy wolontariatu podejmują współpracę z opiekunami samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami. Mogą liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.
 5. Spośród Wolontariuszy wybrani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.
 6. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

 

Zadania koordynatorów

 • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 • Reprezentowanie wolontariuszy.
 • Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
 • Kontakt z Dyrektorem Szkoły.
 • Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
 •  Wypisywanie dla Wolontariuszy klas ósmych zaświadczeń za aktywną pracę na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariusza.

§6

Nagradzanie Wolontariuszy 

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Nagradzanie w postaci: pochwały na forum szkoły, wyrażenia uznania słownego i pisemnej pochwały  za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariuszy odbywa się na zakończenie roku szkolnego.
 3. Wpis na świadectwie (oraz stosowne zaświadczenie dla uczniów klas ósmych) otrzymują Wolontariusze, którzy aktywnie uczestniczą w  pracach  społecznych w ciągu roku szkolnego.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza –

Zobowiązanie wolontariusza

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 ……………………….……………..………………………..

data, czytelny podpis

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza –

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność w Szkolnym Klubie Wolontariusza mojego dziecka/podopiecznego …………………………………………………………………….……………………………………………………………….. w roku szkolnym 2020/2021.

………….……………………………………

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego