Szkoła – procedura bezpieczeństwa

Prosimy Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  zgodnej z wytycznymi MZ, GIS, MEiN

w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Krynkach w podwyższonym reżimie sanitarnym

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie.
 4. Opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku w wyznaczonych godzinach, ale nie wchodzi do środka.
 5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły przy wejściu do budynku dezynfekują ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją używając środka dezynfekującego.
 6. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach:
  • Klasy 1 – 3 – 7.55 – 8.10
  • Klasy 4 – 8 – 7.45 –  7.55

Nie wcześniej!

 1. Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić teren przy budynku szkoły. Rodzice nie gromadzą się przy drzwiach do budynku szkoły.
 2. Następnie uczeń samodzielnie udaje się do szatni, uczniowie klasy pierwszej bezpośrednio do klasy.
 3. Nauczyciele pełnią dyżur na korytarzach od godziny 7.40. W godzinach 8.00  – 8.10 w szatni pełni dyżur woźna.
 4. Nauczyciel dyżurujący mierzy temperaturę uczniom wchodzącym na teren szkoły.
 5. Odbieranie dzieci klas 1-3 odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, zgodnie z planem lekcji, ale nie wcześniej.
 6. Uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. W kontakcie ucznia z nauczycielem bliższym niż 1,5 m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) zaleca się osłonięcie ust i nosa. 
 11. Uczniowie spożywają obiad w wyznaczonych godzinach:
 • 11.00 – 11.15 – klasy 1 – 3 (po obiedzie uczniowie wracają z nauczycielem do sal lekcyjnych na zajęcia).
 • od 11.30 – klasa 4
 • od 11.35 – klasa 5, klasa 6
 • od 12.30 – klasa 7
 • od 12.35 – klasa 8

Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej

 1. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy w wyznaczonych w deklaracji godzinach.
 2. Nie wchodzi na teren szkoły.
 3. Dzwoni do nauczyciela świetlicy i informuje o gotowości odebrania dziecka.
 4. Następnie czeka na zgłoszenie się pracownika wraz z dzieckiem (telefon do świetlicy będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły).

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

W przypadkach uzasadnionych rodzice/opiekunowie mający potrzebę pilnego kontaktu ze szkołą zgłaszają się do sekretariatu, pod wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym tel. 857228648. Wówczas wchodzą na teren szkoły od ulicy Stary Dwór.

Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.