Działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej

  • Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej do dyrektora szkoły. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
  • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.