Prośba do Rodziców

Drodzy Rodzice!

Na spotkaniu w Wychowawcami w dniach 4 i 6 września 2023 roku poruszane były zagadnienia:

  1. Aktualizacja danych teleadresowych rodziców potrzebnych do dokumentacji szkolnej oraz do bezpośredniego kontaktu z opiekunami ucznia.
  2. Zapoznanie ze szkolnymi procedurami.
  3. Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Przedstawienie zasad Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wdrażanie programu Wychowawczo – Profilaktycznego, 
  5. Wybór składu klasowej Rady Rodziców.
  6. Ubezpieczenie uczniów.
  7. Zapoznanie z tematyką i procedurą zajęć Wychowania do życia w rodzinie.
  8. E-dziennik, strona internetowa szkoły, jako sposoby komunikacji w praktyce szkolnej.
  9. Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

Rodziców nieobecnych na spotkaniach prosimy o kontakt  osobisty lub poprzez e-dziennik  z wychowawcą i zapoznanie ze szkolną dokumentacją.

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Tematyka zajęć WDŻ

Statut Szkoły