Informacje związane z zakończeniem I semestru w Szkole Podstawowej

8 – 9 grudnia 2020 r. (wtorek – środa) – poinformowanie Rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN. – Proszę Rodziców o wgląd do dziennika.

18 grudnia 2020 r. (piątek) do godz. 15:00 – ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli śródrocznych ocen z przedmiotów, oceny zachowania.

Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

4 – 17 stycznia 2021 r.FERIE ZIMOWE

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja i podsumowanie I semestru.

20 stycznia 2021 r. (środa) od godz. 17:00 – zebranie wychowawców klas z Rodzicami uczniów – Liczę na  100 % frekwencję.

dyrektor szkoły Anna Tomulewicz