Stołówka

REGULAMIN ŻYWIENIA I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać dziec i uczniowie  ZSS w Krynkach oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz bezpłatnie na podstawie decyzji MOPS.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora szkoły w drodze zarządzenia.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
 4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

III. OPŁATY:

 1. Opłaty za obiady dokonywane są w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły: 70 8060 0004 0420 0127 2000 0030.
 2. Wpłat na konta bankowe można dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąca.
 3. Informacje o terminach  i kwocie podawane są do ogólnej wiadomości  – w ogłoszeniu  na stronie internetowej szkoły.
 4.  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę.
 5. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewów na: – niepełną kwotę, – zwiększoną kwotę.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu nieobecności spowodowanej chorobą, udziałem w wycieczce lub innych przyczyn losowych.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u intendenta osobiście lub telefonicznie do godziny 7.00.  Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. 

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 11.00 do godz. 12.50. zgodnie z harmonogramem.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis 10-dniowy zatwierdzony przez intendenta.  Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają intendent, nauczyciel dyżurujący.
 4. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.
 5. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 7. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
 • spokojnie poruszać się po stołówce,
 • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
 • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
 • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
 • naprawić szkodę uczynioną w stołówce.