Przedszkole – procedura bezpieczeństwa 2023/2024

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa 

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych godzinach.
 4. GRUPA PORANNA: 7.00– 7.15    7.30– 7.40
 5. Kolejne GRUPY:  8.00– 8.15
 6. Dziecko odbiera od rodzica nauczyciel/pomoc nauczyciela. Odbieranie dzieci odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie.
 7. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, ale nie wcześniej, czeka przed budynkiem przedszkola.
 8. Odbieranie dzieci z przedszkola obowiązuje o godzinie: 13.00 lub w innych godzinach zgodnie ze złożoną deklaracją.
 9. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko wcześniej, powiadamia o tym telefonicznie wychowawcę (telefon do przedszkola 797198428)
 10. Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.
 11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (miesiąc: wrzesień), rodzic może wejść do budynku przedszkola (z wyłączeniem sali zajęć).
 12. Do przedszkola nie wnosimy swojego jedzenia, picia oraz zabawek.

Konsultacje: 

Pani Justyna Woronowicz-Ciruk: poniedziałek 13.00-13.30, piątek 8.00-8.30

Pani Edyta Czarniecka: poniedziałek 13.00-13.30, czwartek 7.30-8.00

Pani Katarzyna Hajdukiewicz: piątek 8.30-9.00, piątek 13.00-13.30