“Szkoła otwartych szans”

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI oraz Gmina Krynki z przyjemnością informują o  dofinansowaniu realizacji projektu

„Szkoła otwartych szans”

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju zdolności językowych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz rozwoju emocjonalno-społeczno-intelektualnego, poprawy wymowy 90 uczniów/uczennic SP, a także wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 20 nauczycieli zatrudnionych w SP w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach do 30.06.2021 r.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

 • Wyposażenia pracowni przedmiotowych.
 • Wyposażenia pracowni specjalistycznych.
 • Szkoleń nauczycieli.
 • Zajęć rozwijających kompetencje informatyczne I-III SP.
 • Zajęć rozwijających kompetencje informatyczne IV-VIII SP.
 • Koła ekologiczno-przyrodniczego kl. I-III SP.
 • Koła matematycznego kl. I-III SP.
 • Koła języka angielskiego kl. I-III SP.
 • Koła matematycznego kl. IV-VIII SP.
 • Koła języka angielskiego IV-VIII SP.
 • Koła języka rosyjskiego IV-VIII SP.
 • Zajęć laboratoryjnych z wykorzystaniem eksperymentu IV-VIII SP.
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w kl. I-III SP.
 • Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w kl. IV-VIII SP.
 • Zajęć specjalistycznych w kl. I-III SP.
 • Zajęć specjalistycznych w kl. IV-VIII SP.
 • Pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych kl. V-VIII SP.

 

Oczekiwane efekty:

Produkty:

 • liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 20 (18-K, 2-M)
 • liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 90 (45-K,45-M)
 • liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie- 1
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych- 36 (18-K, 18-M)
 • liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 15 (8-K, 7-M)
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne -1

Rezultaty:

 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 20 (18-K, 2-M)
 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 81 (41-K, 40-M)
 • liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

Wartość projektu: 420 318,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 357 270,66 zł