Świetlica

Świetlica

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

 

Nauczyciele świetlicy: Marta Wilczewska, Sławomira Niedźwiedź, Ewa Kopeć, Joanna Chrzanowska, Jolanta Pul, Ewa Panasiuk

Po skończonych lekcjach – zapraszamy na świetlicę.

Świetlica jest czynna do godziny:  15.45

“Idealna świetlica stymuluje umysł dzieci, pozwala im rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę.”


Ze Statutu Szkoły

Świetlica szkolna i stołówka szkolna

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły.
 6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.
 8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców w zależności od możliwości szkoły.
 9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 10. Do zadań świetlicy należy:
  • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
  • umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
  • upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
  • przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • wyrabianie u uczniów samodzielności;
  • stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
  • przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
 11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
 • zajęć specjalistycznych,
 • zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,
 • zajęć utrwalających wiedzę,
 • gier i zabaw rozwijających,
 • zajęć sportowych.
 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 6. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
 7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
 9. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
 10. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 11. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 12. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 13. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 14. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.

 

wniosek do świetlicy 2023-24


 

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • żywego słowa,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 • zajęcia metodą origami.

Czekają na Was…

Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.
 Popołudnie z książką,
 W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na szkolnym placu zabaw lub boisku.
 Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, sportowe.
 Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia wspomagające.