Szkoła Podstawowa  w Krynkach w podwyższonym reżimie sanitarnym

Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach w podwyższonym reżimie sanitarnym

Drodzy Rodzice! Prosimy o wyposażenie dzieci w kilka czystych maseczek, w ilości zapewniającej bezpieczne  korzystanie z nich w ciągu całego pobytu w szkole.

Szkoła Podstawowa

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Do szkoły mają wstęp tylko pracownicy szkoły i uczniowie.
 4. Opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku w wyznaczonych godzinach, ale nie wchodzi do środka.
 5. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły przy wejściu do budynku dezynfekują ręce zgodnie z zamieszczoną  instrukcją używając środka dezynfekującego.
 6. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach:   Klasy 1 – 3 – 7.55 – 8.10       Klasy 4 – 8 – 7.40 –  7.55  Nie wcześniej!
 1. Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić teren przy budynku szkoły. Rodzice nie gromadzą się przy drzwiach do budynku szkoły.
 2. Następnie uczeń samodzielnie udaje się do szatni, uczniowie klasy pierwszej bezpośrednio do klasy.
 3. Nauczyciele pełnią dyżur na korytarzach od godziny 7.40. W godzinach 00  – 8.10 w szatni pełni dyżur woźna.
 4. Nauczyciel dyżurujący mierzy temperaturę uczniom wchodzącym na teren szkoły.
 5. Odbieranie dzieci klas 1-3 odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, zgodnie z planem lekcji, ale nie wcześniej.
 6. Uczniów i pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. W kontakcie ucznia z nauczycielem bliższym niż 1,5 m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) zaleca się osłonięcie ust i nosa.
 11.  Uczniowie spożywają obiad w wyznaczonych godzinach:   11.00 – 11.15 – Klasy 1 – 3 (po obiedzie uczniowie wracają z nauczycielem do sal lekcyjnych na zajęcia).  11.25 – 11.35 – klasa 4     11.35 – 11.45 – klasa 5, dziewczęta  klasy 6     od 12.30 – chłopcy z klasy 6, klasa 7    od 12.35 – klasa 8
 12. W przypadkach uzasadnionych rodzice/opiekunowie mający potrzebę pilnego kontaktu ze szkołą zgłaszają się do sekretariatu, pod wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym tel. 857228648. Wówczas wchodzą na teren szkoły od ulicy Stary Dwór.
 13. Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.

Przedszkole

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. GRUPA PORANNA od 7.00 do 8.00
 4. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych godzinach: 7.00– 7.10   lub     7.30 – 7.40 
 5. Kolejne GRUPY
 6. Opiekun odprowadza dziecko do drzwi budynku BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonych godzinach, ale nie wchodzi do środka:   Oddział przedszkolny: 8.00 – 8.10      Starszaki: 8.00 – 8.10       Maluchy: 8.10 – 8.20 
 7.  Dziecko od godziny 8.00 do 8.20 odbiera od rodzica nauczyciel/pomoc nauczyciela.
 8.  Rodzic/opiekun po odprowadzeniu dziecka zobowiązany jest bezzwłocznie opuścić teren przy przedszkolu. Rodzice nie gromadzą się przy drzwiach do budynku przedszkola. Nie korzystają z placu zabaw.
 9.  Odbieranie dzieci odbywa się analogicznie, jak ich przyprowadzanie. Rodzic/opiekun przychodzi po dziecko w wyznaczonej godzinie, ale nie wcześniej, czeka przed budynkiem przedszkola. Nie korzysta z placu zabaw.
 10.  Odbieranie dzieci z przedszkola BEZWZGLĘDNIE obowiązuje w godzinach: 12.50 – 13.00      lub w innych zgodnie ze złożoną deklaracją.
 11.  Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko wcześniej, powiadamia o tym telefonicznie wychowawcę (telefon do przedszkola 797198428)
 12. Nauczyciele, pracownicy, mieszkańcy budynku przy wejściu do budynku dezynfekują ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją używając środka dezynfekującego.
 13.  Do przedszkola mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,0 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 14.  Dziecko nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, jedzenia.
 15.  Rozmowy rodziców/opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas zebrań i konsultacji lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem, wychowawcą.